Author Last Name
Illyria, Selena 50 Books 7 Series
Inglis, K.G. 6 Books 1 Series
Irving, Jan 44 Books 5 Series
Ivey, Carolan 4 Books 1 Series